Monthly Archives: December 2015

BAJI BOXING

– 八極拳 BAJI BOXING 繆淦傑 by Miao Ganjie [published Nov, 1936] [translation by Paul Brennan, Dec, 2015] – 八極拳圖譜序 PREFACE [BY XU ZHEN] 同邑繆君淦杰。精研少林拳技十餘載。近著八極拳圖譜一編。請序于余。繆君之意。一以為八極拳動止整齊。用以敎練學校團體。尤稱宜適。一以為著圖譜。可使來者得以考見其體勢與法式。予惟八極拳與形意之連環拳雜式捶略相似。而剛猛特甚。旣簡約而易明。力量又易見加益。敎練學校團體。誠至善也。若夫拳技之流別。惟得其體勢與法式。乃可推較其同異。故圖譜行卽流別不至混淆難辨。今世言拳技師承者。大都誇誕不經。附會之談滋多。由于昔之授拳者。鮮有圖譜可考也。今太極八卦形意潭腿杳拳等皆已有書。而八極尚闕。然則繆君之為。固不容已者矣。吾聞有淸之世。南皮大馬家莊有周長春者。肥碩而短。善超躍。眈道術。當道光之末。已七十餘歲。習八極者推為得之眞傳。時人號為周大魔。言其道術之神也。今八極拳流行于山東河北。而河北尤盛。自首都設中央國術館。館中定八極為必修課。多延河北八極專家。來任敎師。故邇來江南一帶。亦頗流布焉。繆君八極之學。淵源于河北。不知其出于南皮周氏者乎。抑否乎。吾願繆君博訪而審辨之。而更有以語我也。吾常見演八極者。震步時用力太過。易于傷腦。謂宜去其震步之猛厲。繆君亦以為然。因釆此意。列于凡例。其諸變通而無弊者歟。 中華民國二十三年武進徐震哲東甫序于正德國技學社 Miao Ganjie is from my own hometown. He has studied Shaolin Boxing intensively for more … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on BAJI BOXING

YIN QIANHE’S TAIJI

– 太極拳 TAIJI BOXING 山東 尹千合著 by Yin Qianhe of Shandong [circa 1958] [translation by Paul Brennan, Dec, 2015] – [This book seems to have been written around the same time as Yin’s Baduanjin and Taiji Sword books, though it was … Continue reading

Posted in Complete Works of Yin Qianhe, Taiji | Comments Off on YIN QIANHE’S TAIJI

YANG STYLE TAIJI SWORD ACCORDING TO YIN QIANHE

– 太極劍 TAIJI SWORD 尹千合 by Yin Qianhe [published by 北辰出版社 Pole Star Press, Nov 10, 1958] [translation by Paul Brennan, Dec, 2015] – 尹千合著 by Yin Qianhe: 太極劍 Taiji Sword 何应欽 – [calligraphy by] He Yingqin – 沈序 PREFACE … Continue reading

Posted in Complete Works of Yin Qianhe, Taiji | Comments Off on YANG STYLE TAIJI SWORD ACCORDING TO YIN QIANHE