Monthly Archives: October 2018

CHARGING PUNCHES

– 插捶 CHARGING PUNCHES BOXING SET 黃漢勛 by Huang Hanxun [Wong Honfan] [1954] [translation by Paul Brennan, Oct, 2018] – 揷捶 Charging Punches 蔡仲夔题 – calligraphy by Cai Zhongkui – 論揷捶 ABOUT THE CHARGING PUNCHES BOXING SET 崩步躱剛等兩拳已先後刋印成書。多承海內外同道購閲。使漢勛感愧交集。謝同道不以魯鈍而予賜教。愧則未䏻以更善方式闡發螳螂拳藝。以是耿耿於心也。 廼者:承海內外同道促將揷捶拳圖説刋印成册。余經再三与同學研究。僉認仍以仿照躱剛拳之方式為佳。因是而以此為今後再印其他拳書之藍本矣。 揷捶一拳『架式』大且剛手佔全拳之八九。與『四路奔打』為同型之拳。外表似為易練。但能盤『架式』穩定。手歩剛健。發勁雄猛則非認真做工夫者㪽易得到之成就『撲腿』之多。為各拳之冠。『十字腿』之手脚齊一更非膺淺者㪽可純正出之也。苟䏻向此中研練。當知余言不謬矣。 … Continue reading

Posted in Uncategorized

NIMBLENESS BOXING (JIE QUAN)

– 捷拳圖說 A HANDBOOK FOR NIMBLENESS BOXING 傅秀山 by Fu Xiushan [1930] [translation by Paul Brennan, Oct, 2018] – 傅秀山編 by Fu Xiushan: 捷拳圖說 A Handbook for Nimbleness Boxing 馬公愚題 – calligraphy by Ma Gongyu – 國術真魂 The true soul … Continue reading

Posted in Uncategorized